top of page

מדיניות ביטולים והחזרים

זכויות צרכן - משיכה - תנאי החזרת ביטול

 

כללי:

 1. אם אתה מבצע הזמנה אלקטרונית דרך האתר שבו אתה משתמש, אתה נחשב כאילו קיבלת את טופס המידע המקדים ואת חוזה המכירה מרחוק שהוצגו לך.

 2. הרוכשים כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן מס' 6502 ותקנה על חוזים מרחוק (RG: 27.11.2014/29188) ולשאר החוקים החלים לגבי מכירה ואספקה של המוצר שרכשו.

 3. דמי משלוח, שהם עלויות משלוח המוצר, ישולמו על ידי הקונים.

 4. כל מוצר שנרכש מועבר לאדם ו/או לארגון בכתובת שציינת הקונה, ובלבד שלא תחרוג מהתקופה החוקית של 30 יום. אם המוצר לא יסופק בתוך תקופה זו, הקונים רשאים לסיים את החוזה.

 5. יש לספק את המוצר הנרכש במלואו ובהתאם לכישורים המפורטים בהזמנה ובצירוף מסמכים כגון תעודת אחריות, מדריך למשתמש אם יש.

 6. אם לא יתאפשר למכור את המוצר הנרכש, על המוכר להודיע על כך בכתב לקונה תוך 3 ימים מיום שנודע לו על מצב זה. את המחיר הכולל יש להחזיר לקונה תוך 14 יום.

 

אם המחיר של המוצר שנרכש לא שולם:

 1. אם הקונה לא ישלם את מחיר המוצר הנרכש או ביטל אותו ברישומי הבנק, מסתיימת חובת המוכר לספק את המוצר.

 

קניות שנעשו עם שימוש לא מורשה בכרטיס אשראי:

 1. לאחר אספקת המוצר, אם ייקבע כי כרטיס האשראי אליו שילם הקונה נעשה שימוש בלתי הוגן על ידי אנשים בלתי מורשים ומחיר המוצר הנמכר לא שולם למוכר על ידי הבנק או המוסד הפיננסי הרלוונטי, על הקונה. להחזיר את המוצר בכפוף לחוזה תוך 3 ימים על חשבון המוכר יש להחזירו למוכר.

 

אם לא ניתן לספק את המוצר בתוך הזמן מסיבות לא מוגנות:

 1. אם יתרחש כוח עליון שהמוכר לא יכול לצפות מראש ולא ניתן לספק את המוצר במועד, יודיע על כך לקונה. הקונה רשאי לבקש את ביטול ההזמנה, החלפת המוצר במוצר דומה או עיכוב אספקה עד הסרת המכשול. אם הקונה ביטל את ההזמנה; אם ביצע את התשלום במזומן, ישולם לו אגרה זו במזומן תוך 14 ימים ממועד הביטול. במידה והקונה ביצע את התשלום בכרטיס אשראי ויבטל אותו, מחיר המוצר יוחזר לבנק תוך 14 יום מביטול זה, אך ייתכן שהבנק יעביר אותו לחשבון הקונה תוך 2-3 שבועות.

 

חובת הקונה לבדוק את המוצר:

 1. הקונה יבדוק את הסחורה/השירותים שנקבעו לפני קבלתם; אריזה שקעה, שבורה, קרועה וכו'. סחורה/שירותים פגומים ופגומים לא יתקבלו מחברת המטענים. הסחורה/שירותים שהתקבלו ייחשבו כלא פגומים ושלמים. על הקונה להגן בזהירות על הסחורה/שירותים לאחר המסירה. אם יש להשתמש בזכות המשיכה, אין להשתמש בסחורה/שירותים. יש להחזיר חשבונית יחד עם המוצר.

 

זכות משיכה:

 1. קונה; תוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד מסירת המוצר הנרכש לעצמו או לאדם/ארגון בכתובת המצוינת, יוכל להשתמש בזכותו לבטל את החוזה על ידי דחיית הסחורה מבלי לקיחת אחריות משפטית או פלילית כלשהי וכן מבלי לתת כל סיבה, בתנאי שהוא יודיע למוכר באמצעות פרטי ההתקשרות שלהלן.

 2. פרטי יצירת קשר שיש להודיע על זכות המשיכה של המוכר:

חברה

שם/כותרת: פליס כהן
כתובת:
דוא"ל: info@urbanshamansacademy.com
טלפון:
 

משך זכות המשיכה:

 1. אם מדובר בשירות שנרכש על ידי הקונה, תקופה זו של 14 יום מתחילה ממועד החתימה על החוזה. טרם פקיעת זכות המשיכה, לא ניתן לממש את זכות המשיכה בחוזי שירות בהם ביצוע השירות החל באישור הצרכן.

 2. העלויות הנובעות משימוש בזכות המשיכה שייכות למוכר.

 3. על מנת לממש את זכות הביטול, יש למסור למוכר הודעה בכתב בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני תוך 14 (ארבעה עשר) יום, ואין לעשות שימוש במוצר במסגרת הוראות ה" מוצרים שעבורם לא ניתן לממש את זכות הביטול" בחוזה זה.

 

שימוש בזכות המשיכה: 

 1. החשבונית של המוצר שנמסרה לגוף שלישי או לקונה, (אם החשבונית של המוצר להחזרה היא תאגידית, יש לשלוח אותה יחד עם חשבונית ההחזרה שהוציא המוסד בעת החזרתה. החזרות הזמנה שהחשבוניות שלהן מונפקות בתאריך לא ניתן להשלים מטעם המוסדות אלא אם תונפק חשבונית החזרה.)

 2. טופס החזרה, על המוצרים להחזרה להיות מסופקים שלמים וללא פגמים בצירוף האריזה, האריזה, האביזרים הסטנדרטיים, אם יש.

 

תנאי החזרה:

 1. המוכר מחויב להחזיר את המחיר הכולל ואת המסמכים המעמידים את הקונה בחוב לקונה תוך 10 ימים לכל המאוחר מרגע קבלת הודעת המשיכה ולהחזיר את הסחורה תוך 20 יום.

 2. אם חלה ירידת ערך הסחורה עקב אשמת הקונה או אם ההחזרה הופכת בלתי אפשרית, הקונה מחויב לפצות את הפסדי המוכר בשיעור אשמתו של הקונה. עם זאת, הקונה אינו אחראי לשינויים ולהידרדרות המתרחשים עקב שימוש נכון בטובין או במוצרים בתקופת זכות הביטול. 

 3. במקרה של ירידה מתחת לסכום מגבלת המבצע שנקבע על ידי המוכר עקב מימוש זכות המשיכה, יבוטל סכום ההנחה שנעשה בו שימוש במסגרת המבצע.

 

מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם עם זכות המשיכה:

 1. תחתונים, בגדי ים וביקיני, חומרי איפור, מוצרים חד-פעמיים, סחורות שיש בהן סכנת התקלקלות מהירה או שצפויה לפוג, המוכנים בהתאם לבקשת הקונה או לצרכיו האישיים בעליל ואינם מתאימים להחזרה, נמסרים לקונה מוצרים שאינם מתאימים להחזרה מבחינה בריאותית והיגיינית אם אריזתם נפתחת ע"י הקונה לאחר המשלוח, מוצרים המעורבבים עם מוצרים אחרים לאחר המשלוח ואינם ניתנים להפרדה מפאת טבעם, מוצרים הקשורים לכתבי עת כגון עיתונים ומגזינים, למעט אלו הניתנים במסגרת הסכם המנוי, ביצוע מיידי בסביבה אלקטרונית על פי התקנה, לא ניתן להחזיר את השירותים הניתנים או את הסחורה הבלתי מוחשית שנמסרה לצרכן באופן מיידי, כמו גם שמע או הקלטות וידאו, ספרים, תוכן דיגיטלי, תוכנות, התקני הקלטת נתונים ואחסון נתונים, חומרים מתכלים למחשב, אם החבילה נפתחה על ידי הקונה. כמו כן, טרם פקיעת זכות המשיכה, לא ניתן לממש את זכות המשיכה לגבי השירותים שהחלו באישור הצרכן בהתאם לתקנה.

 2. על מנת להחזיר מוצרי קוסמטיקה וטיפוח, מוצרי הלבשה תחתונה, בגדי ים, ביקיני, ספרים, תוכנות ותוכניות ניתנות לשחזור, DVD, VCD, CD וקלטות ומוצרי כתיבה מתכלים (טונר, מחסנית, סרט וכו'), האריזות שלהם אינן נפתחות, לא נבדקו, שלמים, והם חייבים להיות ללא שימוש.

 

מקרה של דחיות ותוצאות משפטיות

 1. הקונה מקבל, מצהיר ומתחייב כי הוא/היא ישלם ריבית במסגרת הסכם כרטיס האשראי בין הבנק בעל הכרטיס לבנק ויהיה אחראי כלפי הבנק במקרה של כשל במקרה של ביצוע עסקאות התשלום באשראי. כרטיס. במקרה זה, הבנק הרלוונטי רשאי לנקוט בצעדים משפטיים; רשאי לתבוע מהקונה את העלויות ושכ"ט עו"ד, ובכל מקרה, במקרה שהקונה לא יפרע עקב חובו, מקבל הקונה כי ישלם את הנזק וההפסד שנגרמו למוכר עקב האיחור בביצוע. של החוב.

תשלום ומשלוח

 1. אתה יכול לבצע העברה בנקאית או העברה בנקאית (העברה אלקטרונית) לכל אחד מחשבונות הבנק שלנו (TL).

 2. עם כרטיסי האשראי שלך באתר שלנו, אתה יכול לנצל הזדמנויות תשלום בודדות מקוונות או תשלומים מקוונים עבור כל סוגי כרטיסי האשראי. בתשלומים המקוונים שלך, הסכום יימשך מכרטיס האשראי שלך בסיום ההזמנה.

bottom of page