top of page

הסכם מכירה מרחוק

1. מסיבות

הסכם זה נחתם בין הצדדים הבאים במסגרת התנאים וההגבלות המפורטים להלן.

  1. 'קונה' ; (להלן "קונה" בחוזה)

שם שם משפחה:
כתובת:

  1. 'איש מכירות' ; (להלן "מוכר" בחוזה)

שם-שם משפחה: פליס כהן
כתובת:

בקבלת חוזה זה, מקבל הקונה מראש כי אם נשוא החוזה יאשר את ההזמנה, הוא יהיה מחויב לשלם את מחיר ההזמנה ואת העמלות הנוספות, ככל שיהיו, כגון דמי משלוח ומס, וכן שהודיעו לו על כך.

2. הגדרות

ביישום ובפרשנותו של חוזה זה, התנאים הכתובים להלן יבטאו את ההסברים הכתובים נגדם.

שר: שר המכס והמסחר,

משרד: משרד המכס והמסחר,

חוק: חוק הגנת הצרכן מס' 6502,

תקנה: תקנת חוזים מרחוק (OG:27.11.2014/29188)

שירות: הנושא של כל עסקה צרכנית מלבד אספקת הסחורה שנעשתה או התחייבה להתבצע בתמורה לתשלום או הטבה,

מוכר: החברה המציעה סחורה לצרכן במסגרת פעילותה המסחרית או המקצועית או פועלת בשמו או בשמו של הספק,

קונה: אדם טבעי או משפטי שרוכש, משתמש או נהנה ממוצר או שירות למטרות מסחריות או לא מקצועיות,

אתר: אתר האינטרנט של המוכר,

מזמין: האדם הטבעי או המשפטי המבקש מוצר או שירות דרך אתר האינטרנט של המוכר,

צדדים: מוכר וקונה,

הסכם: חוזה זה נכרת בין המוכר והקונה,

סחורה: הכוונה היא למיטלטלין שהם נושא הקניות ותוכנה, קול, תמונה וסחורות בלתי מוחשיות דומות שהוכנו לשימוש בסביבה האלקטרונית.

3. נושא

הסכם זה מסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן מס' 6502 והסדרת חוזים מרחוק, לעניין מכירה ואספקת המוצר, שתכונותיו ומחיר המכירה שלו. מפורטים להלן, שהקונה הזמין באופן אלקטרוני דרך אתר האינטרנט של המוכר.

המחירים המפורטים והמפורסמים באתר הינם מחירי מכירה. המחירים וההבטחות המפורסמים תקפים עד לעדכון ושינוים. מחירים שהוכרזו לפרק זמן תקפים עד תום התקופה הנקובת.

4. מידע המוכר

כותר: פליס כהן חינוך וייעוץ
כתובת:
טלפון:
דוא"ל: info@urbanshamansacademy.com

5. פרטי הקונה

אדם שיימסר
כתובת למשלוח
טלפון
אימייל/שם משתמש

6. פרטי אדם בהזמנה

שם/שם משפחה/כותרת

כתובת
טלפון
אימייל/שם משתמש

7. מידע על מוצר/מוצרים חוזי

1. המאפיינים הבסיסיים של המוצר/מוצר/מוצר/שירות (סוג, כמות, מותג/דגם, צבע, מספר) מתפרסמים באתר האינטרנט של המוכר. אם הקמפיין מאורגן על ידי המוכר, ניתן לבחון את המאפיינים הבסיסיים של המוצר הרלוונטי במהלך הקמפיין. תקף עד תאריך הקמפיין.

7.2. המחירים המפורטים והמפורסמים באתר הינם מחירי מכירה. המחירים וההבטחות המפורסמים תקפים עד לעדכון ושינוים. מחירים שהוכרזו לפרק זמן תקפים עד תום התקופה הנקובת.

7.3. מחיר המכירה של הסחורה או השירותים הכפופים לחוזה, כולל כל המסים, מוצג להלן.

 

תיאור מוצר

לחבר

מחיר ליחידה

סכום משנה
(כלול מע"מ)

סכום משלוח

סך הכל :

 

 

אמצעי תשלום ותוכנית

כתובת למשלוח

אדם שיימסר

כתובת לחיוב

תאריך הזמנה

תאריך משלוח

שיטת אספקה

 

7.4.  דמי המשלוח, שהם עלות המשלוח של מוצרים פיזיים, ישולמו על ידי הקונה.

8. פרטי חשבונית

שם/שם משפחה/כותרת

כתובת
טלפון
אימייל/שם משתמש
משלוח חשבונית: החשבונית תמסר דיגיטלית לכתובת החשבונית במהלך משלוח ההזמנה, יחד עם ההזמנה או בדואר אלקטרוני.

9. הוראות כלליות

9.1. הקונה מקבל, מצהיר ומתחייב כי קרא את המידע המוקדם אודות המאפיינים הבסיסיים, מחיר המכירה, אופן התשלום ואספקת המוצר בכפוף לחוזה באתר המוכר וכי הוא מיודע ונותן את האישור הנדרש ב הסביבה האלקטרונית. של הקונה; היא מקבלת, מצהירה ומתחייבת כי השיגה את המידע המקדים בסביבה אלקטרונית, הכתובת שתימסר על ידי המוכר לקונה לפני כריתת חוזה המכירה מרחוק, המאפיינים הבסיסיים של המוצרים שהוזמנו, מחיר המוצרים כולל מסים, פרטי תשלום ומשלוח בצורה מדויקת ומלאה. .

9.2. כל מוצר נשוא ההתקשרות מסופק לאדם ו/או לארגון בכתובת שצוינו על ידי הקונה או הקונה בתוך התקופה המפורטת בסעיף מידע מקדים באתר, בהתאם למרחק ממקום מגוריו של הקונה, בתנאי שלא חורג מהתקופה החוקית של 30 יום. אם לא ניתן לספק את המוצר לקונה בתוך תקופה זו, הקונה שומר לעצמו את הזכות לסיים את החוזה.

9.3. המוכר מתחייב לספק את המוצר בכפוף לחוזה במלואו, בהתאם לכישורים המפורטים בהזמנה, ובצירוף מסמכי אחריות, מדריכי שימוש, אם יש, עם המידע והמסמכים הנדרשים לעבודה, ולבצע את העבודה ב. בהתאם לתקנים, בצורה תקינה, נקייה מכל פגמים, בהתאם לעקרונות היושר והיושר, היא מקבלת, מצהירה ומתחייבת לפעול בזהירות ובראיית הנולד, להגן ולהגביר את איכות השירות, להראות את הטיפול והתשומת לב הדרושים במהלך ביצוע העבודה.

9.4. המוכר רשאי לספק מוצר שונה באיכות ובמחיר שווה, על ידי יידוע הקונה ועל ידי קבלת אישורו המפורש, בטרם תפוג חובת הביצוע החוזית.

9.5. המוכר מקבל, מצהיר ומתחייב כי אם לא יתאפשר למלא את המוצר או השירות נשוא ההזמנה, הוא יודיע על כך לצרכן בכתב תוך 3 ימים ממועד היוודע מצב זה, ויחזיר את המחיר הכולל לצרכן. קונה תוך 14 ימים. 

9.6. הקונה מקבל, מצהיר ומתחייב כי הוא/היא יאשר הסכם זה באופן אלקטרוני לאספקת המוצר בכפוף לחוזה, ובמידה ומחיר המוצר החוזי לא שולם מכל סיבה שהיא ו/או יבוטל ברישומי הבנק, חובתו של המוכר לספק את המוצר החוזי תסתיים.

9.7. לאחר מסירת המוצר בכפוף לחוזה לאדם ו/או לארגון בכתובת שצוינו על ידי הקונה או הקונה, כתוצאה משימוש בלתי הוגן בכרטיס האשראי של הקונה על ידי אנשים בלתי מורשים, אם מחיר המוצר. בכפוף לחוזה אינו משולם למוכר ע"י הבנק או המוסד הפיננסי הרלוונטי. הוא מקבל, מצהיר ומתחייב כי יחזיר אותו למוכר תוך 3 ימים על חשבון המוכר.

9.8. המוכר מקבל, מצהיר ומתחייב להודיע לקונה על המצב אם לא ניתן יהיה לספק את המוצר נשוא ההתקשרות במועד עקב מצבי כוח עליון המתפתחים מחוץ לרצון הצדדים, בלתי צפויים ומונעים ו/או מעכבים את מילוי התחייבויות הצדדים. כמו כן, לרוכש הזכות לדרוש מהמוכר את ביטול ההזמנה, החלפת המוצר בכפוף לחוזה עם התקדים שלו, אם קיים, ו/או עיכוב תקופת האספקה עד להסרת המכשול. במקרה של ביטול ההזמנה על ידי הקונה, סכום המוצר ישולם לו במזומן ובמלואו תוך 14 יום בתשלומים שבוצע על ידי הקונה במזומן. בתשלומים המבוצעים על ידי הקונה בכרטיס אשראי, סכום המוצר מוחזר לבנק הרלוונטי תוך 14 ימים לאחר ביטול ההזמנה על ידי הקונה. הקונה עשוי לקחת 2 עד 3 שבועות בממוצע עד שהסכום שהוחזר לכרטיס האשראי ע"י המוכר ישתקף לחשבון הקונה ע"י הבנק. מקבל, מצהיר ומתחייב כי לא ניתן לשאת באחריות.

9.9. כתובת המוכר, כתובת הדואר האלקטרוני, קווי הטלפון הקבועים והניידים ופרטי התקשרות נוספים שצוינו על ידי הקונה בטופס ההרשמה באתר או עודכנו מאוחר יותר על ידו, באמצעות מכתב, דואר אלקטרוני, SMS, שיחת טלפון ועוד, תקשורת, שיווק, הודעה ובעלת הזכות להגיע לקונה למטרות אחרות. בקבלת חוזה זה, הקונה מקבל ומצהיר כי המוכר רשאי לעסוק בפעילויות התקשורת הנ"ל.

9.10. הקונה יבדוק את הסחורה/השירותים שנקבעו לפני קבלתם; אריזה שקעה, שבורה, קרועה וכו'. סחורה/שירותים פגומים ופגומים לא יתקבלו מחברת המטענים. הסחורה/שירותים שהתקבלו ייחשבו כלא פגומים ושלמים. האחריות להגנה קפדנית על הסחורה/שירותים לאחר המסירה היא של הקונה. אם יש להשתמש בזכות המשיכה, אין להשתמש בסחורה/שירותים. יש להחזיר את החשבונית.

9.11. אם הקונה ומחזיק כרטיס האשראי ששימשו במהלך ההזמנה אינם אותו אדם, או אם זוהתה פגיעות אבטחה לגבי כרטיס האשראי ששימש בהזמנה לפני מסירת המוצר לקונה, המוכר ימסור את הזהות ויצירת קשר פרטי בעל כרטיס האשראי, הצהרת החודש הקודם של כרטיס האשראי בו נעשה שימוש בהזמנה או לבקש מהקונה להגיש מכתב מהבנק של בעל הכרטיס המעיד כי כרטיס האשראי שייך לו. ההזמנה תוקפא עד שהקונה ימסור את המידע/המסמכים נשוא הבקשה, ובמידה והדרישות האמורות לא ייענו תוך 24 שעות, למוכר הזכות לבטל את ההזמנה.

9.12. הקונה מצהיר ומתחייב כי המידע האישי והאחר שנמסר בעת הרשמה לאתר השייך למוכר הינם נכונים, וכי המוכר ישפה מיד את כל הנזקים, במזומן ומראש, עם הודעה ראשונה של המוכר, בשל השקר של מידע זה.

9.13. הקונה מקבל ומתחייב מלכתחילה לעמוד בהוראות התקנון המשפטי ולא להפר אותם בעת שימוש באתר האינטרנט של המוכר. אחרת, כל ההתחייבויות המשפטיות והעונשיות שייווצרו יחייבו את הקונה באופן מוחלט ובלעדי.

9.14. הקונה אינו רשאי לעשות שימוש באתר האינטרנט של המוכר בכל דרך שישבש את הסדר הציבורי, הפר את המוסר הכללי, מטריד והטריד אחרים, למטרה בלתי חוקית, ופוגע בזכויות החומריות והמוסריות של אחרים. בנוסף, החבר אינו יכול לעסוק בפעילויות (דואר זבל, וירוס, סוס טרויאני וכו') המונעות או מקשות על אחרים להשתמש בשירותים.

9.15. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או תכנים אחרים שאינם בשליטת המוכר ו/או בבעלות ו/או מופעלת על ידי צדדים שלישיים אחרים עשויים להינתן דרך אתר האינטרנט של המוכר. קישורים אלו הוצבו במטרה להקל על ההפניה מחדש של הקונה ואינם תומכים באתר כלשהו או באדם המפעיל את האתר ואינם מהווים כל ערובה למידע הכלול באתר המקושר.

9.16. החבר שיפר אחד או יותר מהסעיפים המפורטים בחוזה זה יהיה אחראי אישית ופלילית להפרה זו וישמור על המוכר מההשלכות המשפטיות והעונשיות של הפרות אלו. יתר על כך; במקרה שהאירוע יופנה לתחום המשפטי עקב הפרה זו, המוכר שומר לעצמו את הזכות לתבוע פיצויים כנגד החבר עקב אי עמידה בהסכם החברות.

10. זכות משיכה

10.1. קונה; במקרה שהחוזה מרחוק קשור למכירת סחורה, המוצר עצמו או האדם/הארגון בכתובת המצוינת, תוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד המסירה, בתנאי הודעה למוכר, הוא יכול להשתמש בזכותו לבטל את החוזה על ידי דחיית הסחורה מבלי לקיחת אחריות משפטית או פלילית כלשהי וללא מתן סיבה כלשהי. בחוזים מרחוק הקשורים למתן שירות, תקופה זו מתחילה ממועד החתימה על החוזה. טרם פקיעת זכות המשיכה, לא ניתן לממש את זכות המשיכה בחוזי שירות בהם ביצוע השירות החל באישור הצרכן. העלויות הנובעות משימוש בזכות המשיכה שייכות למוכר. בקבלת חוזה זה, הקונה מקבל מראש כי הודיעו לו על זכות הביטול.

10.2. על מנת לממש את זכות הביטול, יש למסור למוכר הודעה בכתב בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני תוך 14 (ארבעה עשר) יום, ואין לעשות שימוש במוצר במסגרת הוראות " מוצרים שעבורם לא ניתן לממש את זכות הביטול" בחוזה זה. אם זכות זו תמומש, 

א) החשבונית של המוצר שנמסרה לגוף השלישי או לקונה, (אם החשבונית של המוצר להחזרה היא תאגידית, יש לשלוח אותה עם חשבונית ההחזרה שהוציא המוסד בעת החזרתה. החזרות הזמנה שהחשבוניות שלהן הן לא ניתן להשלים מטעם המוסדות אלא אם תונפק חשבונית החזרה.)

ב) טופס החזרה,

ג) המוצרים שיוחזרו חייבים להיות מסופקים שלמים וללא פגמים, יחד עם הקופסה, האריזה והאביזרים הסטנדרטיים, אם יש.

ד) המוכר מחויב להחזיר את המחיר הכולל ואת המסמכים המעמידים את הקונה בחוב לקונה תוך 10 ימים לכל המאוחר מרגע קבלת הודעת המשיכה ולהחזיר את הסחורה תוך 20 יום.

ה) אם חלה ירידת ערך הסחורה עקב תקלה של הקונה או אם ההחזרה הופכת לבלתי אפשרית, הקונה מחויב לפצות את נזקי המוכר בשיעור אשמתו של הקונה. עם זאת, הקונה אינו אחראי לשינויים ולהידרדרות המתרחשים עקב שימוש נכון בטובין או במוצרים בתקופת זכות הביטול. 

ו) במקרה של ירידה מתחת לסכום מגבלת המבצע שנקבע על ידי המוכר עקב מימוש זכות המשיכה, סכום ההנחה שנעשה בו שימוש במסגרת המבצע מבוטל.

11. מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם עם זכות משיכה

תחתונים, בגדי ים וביקיני, חומרי איפור, מוצרים חד-פעמיים, סחורה שיש סכנת קלקול מהירה או שצפויה לפוג, המוכנים בהתאם לבקשת הקונה או לצרכיו האישיים בעליל ואינם מתאימים להחזרה, נמסרים לקונה מוצרים שאינם מתאימים להחזרה מבחינה בריאותית והיגיינית אם אריזתם נפתחת ע"י הקונה לאחר המשלוח, מוצרים המעורבבים עם מוצרים אחרים לאחר המשלוח ואינם ניתנים להפרדה מפאת טבעם, מוצרים הקשורים לכתבי עת כגון עיתונים ומגזינים, למעט אלו הניתנים במסגרת הסכם המנוי, ביצוע מיידי בסביבה אלקטרונית בהתאם לתקנה, השירותים הניתנים או הסחורה הבלתי מוחשית נמסרים מיד לצרכן והקלטות אודיו או וידאו, ספרים, תוכן דיגיטלי, תוכנות, התקני הקלטת נתונים ואחסון נתונים, חומרים מתכלים למחשבים, אם אריזתם נפתחה על ידי הקונה, אינם ניתנים להחזרה בהתאם לתקנה. כמו כן, טרם פקיעת זכות המשיכה, לא ניתן לממש את זכות המשיכה לגבי השירותים שהחלו באישור הצרכן בהתאם לתקנה.

על מנת שיוחזרו מוצרי קוסמטיקה וטיפוח אישי, מוצרי הלבשה תחתונה, בגדי ים, ביקיני, ספרים, תוכנות ותוכניות ניתנות לשחזור, DVD, VCD, CD וקלטות ומוצרי כתיבה (טונר, מחסנית, סרט וכו'), החבילות שלהם הן לא נפתחו, לא נבדקו, שלמים, והם חייבים להיות ללא שימוש.

12. מקרה של דחיות ותוצאות משפטיות

הקונה מקבל, מצהיר ומתחייב כי ישלם ריבית במסגרת הסכם כרטיס האשראי בין בנק בעל הכרטיס לבנק ויהיה אחראי כלפי הבנק במקרה של כשל במקרה של ביצוע עסקאות התשלום באשראי. כרטיס. במקרה זה, הבנק הרלוונטי רשאי לנקוט בצעדים משפטיים; רשאי לתבוע מהקונה את העלויות ושכ"ט עו"ד, ובכל מקרה, אם הקונה לא יפרע עקב חובו, מקבל הקונה, מצהיר ומתחייב כי ישלם את הנזק וההפסד שנגרם למוכר עקב האיחור. ביצוע החוב.

13. בית משפט מוסמך

תלונות והתנגדויות במחלוקות הנובעות מחוזה זה, בעיות צרכניות במקום מגוריו של הצרכן או במקום בו מתבצעת העסקה הצרכנית, במגבלות הכספיות המפורטות בחוק להלן, תוגשנה לבית הדין לבוררות או לבית המשפט לצרכנות. להלן מידע על המגבלה הכספית: 

בתוקף מתאריך 28/05/2014:

א) ועדות בוררות צרכניות מחוזיות בסכסוכים שערכם נמוך מ-2,000,00 (אלפיים) ט"ל בהתאם לסעיף 68 לחוק מס' 6502 להגנת הצרכן,

ב) ועדות בוררות צרכניות מחוזיות בסכסוכים בשווי נמוך מ-3,000,00 (שלושת אלפים) TL,

ג) במחוזות בעלי מעמד מטרופולין מוגשות פניות לוועדות הבוררות הצרכניות המחוזיות בסכסוכים בשווי שבין 2,000,00 (אלפיים) ל"ל ל-3,000,00 (שלושת אלפים) ט"ל.
הסכם זה נעשה למטרות מסחריות.

14. אכיפה

כאשר הקונה מבצע את התשלום עבור ההזמנה שבוצעה באתר, הוא נחשב כאילו קיבל את כל תנאי חוזה זה. המוכר מחויב לבצע את הסדרי התוכנה הדרושים כדי לקבל אישור כי חוזה זה נקרא והתקבל על ידי הקונה באתר לפני מימוש ההזמנה.

איש מכירות:

קונה:

תאריך:

 

bottom of page