top of page

תנאי השימוש באתר והסכם החברות

אנא קרא את 'תנאי השימוש' הללו בעיון לפני השימוש באתר שלנו. 

ההנחה היא שלקוחותינו המשתמשים וקונים באתר קניות זה קיבלו את התנאים הבאים:

דפי האינטרנט באתר שלנו וכל הדפים המקושרים ('אתר') הם רכושה של חברת Felis Kohen חינוך וייעוץ (חברה) בכתובת www.urbanshamansacademy.com ומופעלים על ידי. בשימוש והמשך השימוש בשירות באתר הנך ('המשתמש') כפוף לתנאים הבאים תוך שימוש בכל השירותים המוצעים באתר; אתה מסכים שיש לך את הזכות, הסמכות והכשירות המשפטית לחתום על חוזה בהתאם לדינים אליהם אתה מחויב ושאתה מעל גיל 18, שקראת והבנת חוזה זה ושאתה מחויב התנאים הכתובים בחוזה.  

 

חוזה זה מטיל את הזכויות והחובות של הצדדים על האתר נשוא ההתקשרות, וכאשר הצדדים מקבלים חוזה זה, הם מצהירים כי ימלאו את הזכויות והחובות האמורות במלואן, במדויק, בזמן ובתוך התנאים המבוקשים בחוזה זה.

 

1. אחריות

א. החברה שומרת לעצמה תמיד את הזכות לבצע שינויים במחירים ובמוצרים והשירותים המוצעים. 

ב.החברה מקבלת ומתחייבת כי החבר ייהנה מהשירותים שנקבעו, למעט תקלות טכניות.

ג. המשתמש מסכים מראש כי לא יבצע הנדסה לאחור את השימוש באתר או יבצע כל פעולה אחרת לצורך מציאת או השגת קוד המקור שלהם, אחרת הוא יהיה אחראי לנזקים שעלולים להיווצר לפני השלישי. הצדדים, וכי יינקטו נגדו הליכים משפטיים ועונשיים. 

ד.המשתמש, בפעילותו באתר, בכל חלק מהאתר או בתקשורתו, נוגד את המוסר והנימוס הכללי, מנוגד לחוק, פוגע בזכויות צדדים שלישיים, מטעה, פוגע, מגונה, פורנוגרפי, פוגע בזכויות אישיות, מפר זכויות יוצרים, מעודד פעילויות לא חוקיות. מסכים לא לייצר או לשתף תוכן. אחרת, הוא אחראי במלואו לנזק ובמקרה זה רשאים פקידי 'האתר' להשעות חשבונות כאלה, לסיים אותם ולשמור על זכותם לפתוח בהליכים משפטיים. מסיבה זו, היא שומרת לעצמה את הזכות לשתף בקשות מידע מרשויות שיפוטיות לגבי פעילות או חשבונות משתמש.

היחסים של חברי האתר זה עם זה או עם צדדים שלישיים הינם באחריותם בלבד.  

 

2.  זכויות קניין רוחני

 

2.1. כל זכויות הקניין הרוחני הקנייניות או הבלתי רשומות כגון בעלות, שם עסק, מותג, פטנט, לוגו, עיצוב, מידע ושיטה באתר זה שייכות למפעילת האתר ולחברת הבעלים או לאדם שצוין והן תחת הגנת החוק הלאומי והבינלאומי. . ביקור באתר זה או שימוש בשירותים באתר זה אינו מקנה כל זכות לזכויות קניין רוחני כאמור.

2.2. אין לשכפל, לפרסם, להעתיק, להציג ו/או להעביר את המידע באתר בכל דרך שהיא. לא ניתן להשתמש באתר כולו או בחלקו באתר אחר ללא רשות.  

 

3. מידע סודי

3.1. החברה לא תחשוף מידע אישי המועבר על ידי המשתמשים דרך האתר לצדדים שלישיים. מידע אישי זה; הוא מכיל כל מיני מידע אחר כדי לזהות את המשתמש כגון שם אדם, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון, טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, והוא יכונה בקצרה 'מידע סודי'.

 

3.2. המשתמש יכול להשתמש אך ורק במבצעים, פרסומות, קמפיינים, מבצעים, הודעות וכו'. החברה מקבלת ומצהירה כי היא מסכימה לשיתוף התקשורת, סטטוס הפורטפוליו והמידע הדמוגרפי שלה עם חברות הבנות או החברות הקבוצתיות שלהן היא קשורה, מוגבל לשימוש במסגרת הפעילות השיווקית. מידע אישי זה יכול לשמש לקביעת פרופיל הלקוח בתוך החברה, להצעת מבצעים וקמפיינים המתאימים לפרופיל הלקוח ולביצוע מחקרים סטטיסטיים.

 

3.3. מידע סודי יכול להיחשף לרשויות רשמיות רק אם מידע זה מתבקש כדין על ידי הרשויות הרשמיות וכאשר החשיפה לרשויות הרשמיות היא חובה בהתאם להוראות החקיקה המחייבת החלה.

 

4. אין אחריות

 

סעיף הסכם זה יחול במידה המרבית המותרת על פי החוק החל. השירותים הניתנים על ידי החברה ניתנים על בסיס "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים", ללא אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה. אין בכך תועלת אחרת.  

 

5. רישום ואבטחה  

על המשתמש לספק פרטי רישום נכונים, מלאים ומעודכנים. אחרת, הסכם זה ייחשב כהופר והחשבון עשוי להיסגר מבלי ליידע את המשתמש.

המשתמש אחראי לאבטחת הסיסמה והחשבון באתר ובאתרי צד ג'. אחרת, החברה לא תישא באחריות לאובדן נתונים והפרות אבטחה או נזק לחומרה ולהתקנים.

 

6. כוח עליון

 

לא בשליטת הצדדים; אסונות טבע, שריפות, פיצוצים, מלחמות אזרחים, מלחמות, התקוממויות, תנועות ציבוריות, הכרזת התגייסות, שביתות, נעילות ומגיפות, כשלים בתשתיות ואינטרנט, הפסקות חשמל (סיבות אלו יכוונו "כוח עליון"). התחייבויות הופכות לבלתי ניתנות למימוש על ידי הצדדים, הצדדים אינם אחראים לכך. בתקופה זו, הזכויות והחובות של הצדדים הנובעות מהסכם זה מושעות.  

 

7. יושרה ותחולתו של ההסכם

 

אם אחד מתנאי חוזה זה יהפוך לפסול חלקי או מלא, שאר החוזה ימשיך להיות תקף.

 

8. שינויים בחוזה

 

החברה רשאית לשנות את השירותים המוצעים באתר ואת תנאי חוזה זה, חלקית או מלאה, בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף ממועד הפרסום באתר. באחריות המשתמש לעקוב אחר השינויים. המשתמש נחשב כאילו קיבל את השינויים הללו על ידי המשך ליהנות מהשירותים המוצעים.

 

9. הודעה

כל ההודעות שיישלחו לצדדים הקשורות להסכם זה ייעשו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הידועה של החברה וכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה על ידי המשתמש בטופס החברות. המשתמש מסכים כי הכתובת שציינו בעת ההרשמה הינה כתובת הודעה תקפה, כי יודיע לצד השני בכתב תוך 5 ימים במקרה של שינוי, אחרת ההודעות לכתובת זו ייחשבו כתקפות.

 

10. אמנת הראיות

בכל סוגי המחלוקות העלולות להתעורר בין הצדדים בגין העסקאות הקשורות בחוזה זה, יתקבלו כראיות פנקסי, רישומי ומסמכים של הצדדים, רישומי מחשב ורישומי פקס בהתאם לחוק סדר הדין האזרחי מס' 6100. , והמשתמש מסכים כי לא יתנגד לרישומים אלו.

 

11. יישוב סכסוכים

בתי המשפט ומשרדי האכיפה של איסטנבול (המרכזיים) מורשים לפתור כל מחלוקת הנובעת מיישום או פרשנות של הסכם זה.

bottom of page